Free Bible Commentary 

Ethiopia  Eritrea
 
ሁሉም እነዴት እንደ ተጀመረ፡ ዘፍጥረት 1-11Genesis 12-50, Amharic translationአሞፅ፣ ሆሴዕ፣ ዮናስ እና ሚልክያስGospel of John; 1, 2, 3 John commentariesBook of Acts Bible commentary, Amharic translationThe Gospel According to Paul: Romans1, 2 ቆሮንቶስ
 

ይህ ነጻ የመጽሐፍ ቅዱስ የመረጃ መረብ የተዘጋጀው በዐይነቱ ልዩ ለሆነው ለመጽሐፍ ቅዱስ ነው፡፡ብቸኛው የእምነት/ድነት/ እና የኑሮ/ በክርስትና ሕይወት ውስጥ/ ላለ ምንጭ ነው፡፡መጽሐፍ ቅዱስን በመተርጎም ስራ ውስጥ ቁልፍ የሆነው ነገር የመጀመሪያውን ጸሀፊ ምን ለማለት እንደፈለገ በሚከተሉት ነጥቦች መፈለግ ነው፡፡(1) የስነ ጽሑፍ አማራጭ (2)የአውዱ አይነት (3)ስነ-ሰዋሰዋዊ አማራጭ (4)የቃላት አማራጭ (5)የጸሐፊው ወይም የደራሲው ባህላዊ አቀማመጥ እና (6) ተነጻጻሪ ምንባቦች/ በእስትንፋሰ እግዚአብሄር የተጻፈ መጽሀፍ በተገቢ ሁኔታ መተርጎም የሚችል ያው ራሱ በእስትንፋሰ እግዚአብሄር ያለበት መጽሀፍ ነው፡፡መጽሐፍ ቅዱስ የእውነቶች ሁሉ ቤተ መጻህፍት ነው፡፡
ጸሐፊው ወይም ደራሲው በስነ-አፈታት/መጽሐፍ ቅዱሳዊ አተረጔገም የሰለጠኑ ናቸው፡፡/ስለ አጀማመራቸውና የእምነት አgማቸው ከ(www.freebiblecommentary.org)ማግኘት ይችላሉ፡፡
  1. መጽሐፍ ቅዱስን ለራስህ እንድታነበው ያበረታታሉ፡፡/አንተ፣ መጽሐፍ ቅዱስን እና መንፈስ ቅዱስ ቅድሚያ አላችሁ፡፡
  2. የእርስዎን መረዳት እነዲመዝኑ እና ሌላም ተጨማሪ የትርጉም አማራጭ እንዲያቀርቡ ያስችሎታል፡፡
  3. አንዲ የቀደመውን ሀሳብ(ያ ማለት አንድ ብቸኛ ትርጉም)ከተገኘ ያ በባህልና በሕይወት መተግበር ይኖርበታል፡፡ብዙ የሚቻሉ አማራጮች ይኖራሉ፡ ግን ጸሀፊው አንድ ያሰበው ሀሳብ ብቻ ነው ያለው፡፡
  4. በስነ-አፈታት መርህ በእርግጠኝነት ምንባቡ ምን ለማለት እንደፈለገ ሊነግርህ አይችልም፤ ግን ምን ለማለት እንዳልፈለገ እንድንረዳ ያስችለናል፡፡
  5. ስነ-አፈታት አንድ ሰው ቃሉን ሲያጠና ያለውን ነገር የሚያመሳክርበት የማመሳከሪያ ቅጽ ነው፡፡እያንዳነዱ የትርጔሜ ሂደት አስፈላጊ ነው፡፡ ግን ዘመናዊ የመጽሐፍ ቅዱስ ተርጔሚዎች "ይህ ክፍል ለእኔ ምን የሚለው ነገር አለ" ብለው ነው የሚጠይቁት፣ መጠየቅ ያለበት ጥያቄ ግን " የመጀመሪያው ጸሀፊ (ያ መልእክቱ የተሰጠው ሰው) በዚያን ዘመን ለነበሩበት እያለ ያለው ምንድን ነው? እና /አሁን ይሄ እውነታ እንዴት ነው በህይወቴ መከናወን የሚችለው?" የሚለው ነው መሆን ነበረበት፡፡
የእኔ የመጽሐፍ ቅዱስ አተረጔገም ሴሚናር ለእናንተ በረከት እንደሚሆን እናም እንዲሁም ቃል በቃል የማብራሪያ ሀተታም ወደ እግዚአብሄር እንደሚያቀርባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ፡
 ዶ/ር ቦብ አትሊ
 የስነ-አፈታት ፕሮፌሰር/ጡረታ የወጡ/
 
Copyright © 2014 Bible Lessons International, P.O. Box 1289, Marshall, TX 75671, USA