Hiikoonni kunneen gosa fayilaa PDF dhaan argamu, akkasumas gosa fayila itti dubbisuun Adobe Reader © jedhamuun ilaalamuu ni danda’au.


Weebsiiytiin qo’annoo Macaafa Qulqulluu bilisaan qophaa’ee kun Macaafa Qulqulluu haala addaatiin barreeffamee irratti kan of keenneedha.Inni amantii(fayyina) akkasumas gocha(Jireenya kiristaanumaa) burqaa isa qofaadha.
Yaada hiika Macaafa Qulqulluu keessa issa jiru argachuuf bantuu kan ta’anu.
Barreessaa isa jalqabaa waan inni jechuu barbaade : (1) filannoo gosa barreeffamaa (2) haala dubbisaa isa kallattii (3)filannoo seer-lugaa,(4)Filannoo jechootaa. (5) teessuma seenaa barreessichaa tii fi barreeffamaa akkasumas (6)dubbisa wal maddii(Hiiktuun gaariin kan Macaafa hafuuraan barreeffamee mcaafa haafuraan barreeffamee sana qofaadha.Macaafni Qulqulluun mana kitaabaa dhugaati.)
Barreessiichii barnoota akkaadamiitiin baayyee kan leenji’eedha(jalqaba isaatiif ibsa ejjannoo amantii isaa www.freebiblecommentary.org irraa ilaali.) seeraa hiikaatiin (akkataa hiikkama Macaafa Qulqulluutiin ) akkasumas
  1.  Ofii keetiif Macaafa Qulqulluu akka dubbifattuun si jajjabeessa (Siifii, Macaafa Qulqulluu akkasumas Hafuura Qulqulluutu dursa qaba.)
  2.  Hubannoo kee madaaluuf akkasumas carraa hiikoo gara biro laachuuf kenni
  3.  Dursee yaadni inni jalqabaa (sana jechuun hiikni inni tokkooffaan) wayita argamu, isaan booda haala aadaa naannoo kee jiruu fi jireenya keetiif kan raawwatamu akka ta’u isa godhi! Haala baayyeetu jira kaan inni itti raawwatamu garuu yaadni barreessichaa tokko qofaadha.
  4.  Qajeelfamni Seera hiikaa sirriitti jechiichi maal jechuu akka barbaade lafa nuuf hin kaa’anu garuu jechuu wanta inni hin barbaannee maal akka ta’ee akka baruu dandeeny nu gargaaru.
  5.  Seeri hiikuu yaadannoo qo’annoo sagalee Waaqayyoo ittiin ilaallee mirkanneeffannuudha.Hiikni gosa kamii iyyuu barbaachiisoodha, garuu yeroo bayyee hiiktoonni Macaafa Qulqulluu warren hammayyaa gaaffii " barreeffamni kun anaaf maal jedhaa?”kan jedhuudha, garuu gaaffii bareedaa kan ta’uu qabu " Maal barreessaan inni kan inni yaade warren bara isaa keessa turaniif?” akkasumas " akkamitti dhugaan sun kan inni jireenya koo har’aa keessatti raawwatamuu”?
Nan abdadha seeminaarrii hiiktuu Macaafa Qulqulluu koo akka inni eebba isiniif ta’u akkasumas hiiktuun waraabbii waraabbiitiin ta’uu gara Waaqayyootti isin harkisa.

Dr. Boob Utlyii
Profeesora Hermenetiksii seera hiiktuu (Sooroma kan bahe)
 
Copyright © 2014 Bible Lessons International, P.O. Box 1289, Marshall, TX 75671, USA