Bezpłatne komentarze do Biblii 
 Wszystkie komentarze są zamieszczone w formacie PDF i mogą być otwarte przy użyciu najnowszej wersji Adobe Reader©.
Free Bible Commentary -- Polish

Ewangelia oraz 1, 2, 3 List Jana
(The Gospel of John; 1, 2 & 3 John)

List do Rzymian
(Book of Romans)


Apokalipsa
(Book of Revelation)Ta darmowa strona internetowa poświęcona jest wyjątkowemu natchnieniu Biblii, która jest jedynym źródłem wiary (zbawienia) oraz praktyki (codziennego życia chrześcijanina). Przy interpretacji Pisma Świętego kluczową kwestią jest odnalezienie zamysłu pierwotnego autora w takich kwestiach jak: (1) wybór gatunku literackiego, (2) kontekst literacki, (3) wybory gramatyczne, (4) dobór słów, (5) umiejscowienie historyczne autora i dzieła, a także (6) wątki równoległe (ponieważ najlepszym interpretatorem natchnionej Księgi jest ona sama - Biblia jest biblioteką prawdy).
Autor posiada wykształcenie akademickie w dziedzinie hermeneutyki (interpretacji Biblii) - jego życiorys i wyznanie wiary znaleźć można na stronie www.freebiblecommentary.org - i ma na celu:
  1. Zachęcać innych do osobistego czytania Biblii (pierwszeństwo masz Ty, Biblia i Duch Święty)
  2. Pomagać ludziom w ocenie ich rozumienia Biblii i przedstawiać im inne możliwości interpretacyjne.
  3. Wyjaśniać, że kiedy pierwotny zamysł (tj. jedyne prawdziwe znaczenie) zostanie odnaleziony, należy przełożyć go na realia kultury, w której żyjemy i naszego życia! Istnieje wiele możliwych zastosowań, ale tylko jeden zamysł pierwotnego autora.
  4. Pokazywać, że zasady hermeneutyki nie dostarczają  znaczenia tekstu ze stuprocentową pewnością, ale mogą pomóc ustalić, czego  nie naucza tekst biblijny.
  5. Ukazywać zasady hermeneutyki jako listę kwestii, o których należy pamiętać przy studiowaniu Biblii. Każdy aspekt interpretacji jest istotny, ale często współcześni interpretatorzy Biblii zadają tylko pytanie: „Co ten tekst oznacza dla mnie?", podczas gdy należałoby zapytać: „Co starał się powiedzieć pierwotny autor (jedyny prawdziwy, natchniony autor) do sobie współczesnych?", a także: „Jakie zastosowanie może mieć w  ukazana w tekście prawda dzisiejszym świecie?".
Mam nadzieję, że te pomoce do interpretacji Słowa Bożego będą dla Ciebie błogosławieństwem i że zawarte tu objaśnienia w formie "werset po wersecie" przybliżą cię do Boga.

Dr Bob Utley
(emerytowany) profesor hermeneutyki
 
Copyright © 2014 Bible Lessons International, P.O. Box 1289, Marshall, TX 75671, USA